Соціально-гуманітарних дисциплін

1.

Загальна інформація про факультет

Факультет гуманітарних наук є структурним підрозділом Івано-Франківського Богословського університету ім. св. Івана Золотоустого.

2.

План основних завдань факультету

- якісне забезпечення навчального процесу з дисциплін циклу гуманітарної підготовки; виховання у майбутніх священнослужителів, катехитів та вірних УГКЦ моральних, інтелектуальних якостей, необхідних для належного виконання своїх обов’язків перед суспільством, державою та церквою; формування у кожного студента соціально зрілої особистості з високим рівнем християнської свідомості, загальної і правової культури;

- забезпечення глибокої гуманітарної освіти кожного окремого студента-семінариста з метою найповнішої реалізації його здібностей та власної життєвої позиції і мети;

- професорсько-викладацький склад факультету докладатиме усіх зусиль для реалізації формування моральної, естетичної, ціннісної свідомості особистості студента-семінариста як носія та творця культури;

- охоплюючи широкий спектр гуманітарних дисциплін, факультет закладатиме міцний фундамент для виховання фахівців, формуватиме їхній християнський світогляд, сприятиме розвитку вільних особистостей з активною проукраїнською громадянською позицією.

3.

Навчально-методична робота факультету

Діяльність факультету буде спрямована на формування духовної культури семінаристів, студентів, слухачів, сприяння становленню їхнього світогляду, прищеплення знань у всьому спектрі гуманітарних галузей знання. Це: філософія, історія, культурологічні дисципліни, лінгвістичні дисципліни, соціологія, , основи християнської педагогіки, етики, риторики, психології, мистецтвознавства та ін.

Специфіка навчальної роботи, яку проводитиме факультет, полягає у впливі на особистісний розвиток тих, кого університет навчає. Саме в цьому полягає сенс гуманітарних дисциплін.

Основним завданням факультету повинна бути підготовка студентів зі спеціальностей «Філософія» та «Історія». Факультет також має забезпечувати вивчення соціально-гуманітарних дисциплін студентами інших напрямків підготовки.

Викладачі факультету повинні читати курси з циклу філософських, психологічних, соціологічних, філологічних та історичних наук. Викладання здійснюватиметься на основі підготовлених робочих програм, в яких зазначені вимоги щодо організації самостійної роботи студентів-семінаристів форм контролю навчальних занять з урахуванням вимог Міністерства освіти та науки України.

 

4.

Основні форми організації навчального процесу

- У роботі зі студентами викладачі ІФБУ ім. св. Івана Золотоустого мають використовувати різноманітні форми і засоби навчання: лекції, семінари, заліки, екзамени, консультації, написання студентами контрольних, курсових, дипломних робіт, тестування.

Під керівництвом викладачів факультету студенти зобов'язуватимуться:

- провадити наукові дослідження, виступати із доповідями на науково-практичних конференціях та брати участь у місцевих та всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

- брати активну участь у кафедральних, університетських, міських та загальноукраїнських наукових та культурно–мистецьких заходах.

З метою забезпечення належного рівня викладання дисциплін навчального плану факультетом плануватиметься розробка: навчальних програм, методичних вказівок для самостійних та контрольних робіт, методичних вказівок для самостійної роботи студентів (у т. ч. з використанням інформаційних технологій), текстів лекцій, тестових завдань тощо.

5.

Науково-дослідна робота

Значну увагу викладацький склад факультету повинен приділяти науковій роботі. Викладачі богословського університету зобов'язуватимуться регулярно брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах публікувати результати наукових досліджень в Україні і за її межами.

6.

Перспективні напрямки  роботи факультету

- поглиблення інтелектуальної комунікації з колегами з інших навчальних, науково-освітніх та культурних закладів Івано-Франківська (напр. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та ін.);

- викладацький склад факультету гуманітарних наук ФІБУ ім. св. Івана Золотоустого наполегливо  працюватиме над впровадженням нових підходів до викладання навчальних дисциплін, підвищення рівня змісту дисциплін, закріплених за кафедрою, впливаючи на процес формування світогляду студентів-семінаристів, набуття вмінь вирішувати соціальні завдання у своїй майбутній професійній діяльності в структурах УГКЦ.

7.

Інші заходи

За бажанням студентів факультет організовуватиме туристичні поїздки, екскурсії по містах України та за кордоном, виїзди на природу та ін.

8.

Напрямки діяльності для випускників

- викладачі християнської етики, філософії, історії, релігієзнавства та ін.

- священнослужителі в структурі УГКЦ.

о. Віталій Козінчук
Доктор східних церковних наук
Декан факультету гуманітарних наук ІФБУ